HomePrivacy verklaring
Over ons

Privacy
Verklaring

Privacy Verklaring

Stichting De Nieuwe Regentes (hierna: Theater De Regentes) verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en instellingen, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Theater De Regentes gaat voorzichtig om met deze persoonsgegevens, we doen ons uiterste best om de privacy van bezoekers en instellingen te garanderen. In dit privacy statement wordt beschreven hoe persoons- en/of organisatiegegevens via de website www.theaterderegentes.nl en onze administratiesystemen worden behandeld.

Welke gegevens verwerken wij?

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-gegevens bij het doen van betalingen
 • Ip-adres
 • Persoonsgegevens die door bezoekers actief worden verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op de website, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor verwerking van uw reservering en betaling van kaarten via ons ticketingsysteem (Active Tickets)
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Om u te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor marketingdoeleinden zoals het toesturen van de nieuwsbrief (na toestemming van de klant)

Gegevens van instellingen en partners
Theater De Regentes verwerkt voor de uitvoering van haar werkzaamheden tevens persoonsgegevens van artiesten, productiebedrijven, deelnemers, organisaties, zakelijke en culturele verhuurders. Het gaat hierbij om verwerking van naam, adres, telefoonnummer, factureringsgegevens en emailadres in onze (administratieve) systemen. We verwerken deze gegevens alleen voor het goed kunnen uitvoeren van gezamenlijke activiteiten. Financiële gegevens van instellingen en partners bewaren we enkel in onze financiële administratie, deze is beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Cookies  
Op onze website wordt alleen gebruikt gemaakt van technische, functionele en analytische cookies.

Verstrekking aan derden
Theater de Regentes deelt geen persoonlijke gegevens met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Theater de Regentes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht om uw eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Indien u dit wilt kunt u contact met ons opnemen via mail@theaterderegentes.nl of telefonisch: 070-2119988.

Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theater de Regentes. Om inzage door derden te voorkomen, dient de aanvrager een legitimatiebewijs te overleggen bij een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of doorsturen van persoonsgegevens.  

Bewaartermijn
Theater de Regentes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Theater De Regentes heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder het gebruik van wachtwoorden en fysieke beveiliging. Tevens worden medewerkers regelmatig geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Wij kunnen echter niets garanderen.

Protocol datalekken
Theater De Regentes hanteert een ‘Protocol meldplicht datalekken’.

Algemeen
Theater De Regentes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring conform de wettelijk geldende privacyregels. 

Deze versie dateert van 29 augustus 2023