HomePrivacy verklaring
Over ons

Privacy
Verklaring

Privacy Verklaring

Stichting Theater De Regentes gaat voorzichtig om met je persoonsgegevens. In dit document staat beschreven welke gegevens wij bewaren en waarom.

DE REGENTES verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-gegevens (bij aanmelden Badgasten)

Cookies
Op de website van DE REGENTES worden alleen technische, functionele en analytische cookies gebruikt. Deze kun je uitzetten via de Cookie pop-up.

DE REGENTES verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verwerken van jouw reservering en betaling van kaarten
 • Om contact met je op te kunnen nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Om je te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten
 • Marketingdoeleinden zoals het toesturen van de nieuwsbrief (uitsluitend na toestemming van de klant)

Verstrekking aan derden
Theater De Regentes deelt geen persoonlijke gegevens met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Theater De Regentes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Indien je dit wilt kun je contact met ons opnemen via mail@theaterderegentes.nl of telefonisch: 070-2119988.
Daarnaast heb je het recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Theater De Regentes. Om inzage door derden te voorkomen, dient de aanvrager een legitimatiebewijs te overleggen bij een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of doorsturen van persoonsgegevens. 

Bewaartermijn
Theater De Regentes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
DE REGENTES heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Medewerkers die namens Theater De Regentes van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Protocol datalekken
DE REGENTES hanteert een ‘Protocol meldplicht datalekken’.

Algemeen
DE REGENTES behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring conform de wettelijk geldende privacyregels. Op onze website vind je steeds de meest recente versie.


Deze versie dateert van 2 juni 2023